Algemene inkoopvoorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden.
1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle offerte-aanvragen, bestellingenopdrachten, en overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen betreffende de levering van zaken aan en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen ‘leveranties’) ten behoeve van CirTec B.V. dan wel haar dochtervennootschappen (hierna te noemen ‘CirTec’).
1.2. CirTec wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, en in het bijzonder de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene inkoopvoorwaarden gelden slechts in zoverre deze nadrukkelijk en schriftelijk door CirTec zijn aanvaard.

2. Bestelling/order opdracht en opdrachtbevestiging.
2.1. Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht ongewijzigd en ondertekend en zonder voorbehoud(en) aan CirTec te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de Opdracht.
Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel binnen die termijn met de uitvoering van de Opdracht begint, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Opdracht en onder de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
2.2. CirTec behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste order opdracht te herroepen, wanneer de leverancier deze niet binnen twee weken na ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is CirTec slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het accepteren door CirTec van leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte betalingen terzake impliceren geen erkenning van de afwijkingen. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door CirTec geretourneerd.

3. Kwaliteit en hoedanigheid van de leverantie.
3.1. De leverancier garandeert dat de leverantie:
– bij levering van zaken van goede kwaliteit en vrij van gebreken is en in geval van verrichten van werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van nieuwe materialen;
– geheel in overeenstemming is met het bepaalde in de overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van CirTec voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de leverantie;
– geschikt is voor het doel waarvoor de leverantie uit de aard der zaak of blijkens de bestelling of order is bestemd;
– voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en de overige van toepassing zijnde (internationale) overheidsvoorschriften;
– voldoet aan de in de betreffende tak van handel of industrie gangbare normen en standaarden;
– conform de wettelijke Europese richtlijnen voldoet aan de CE- markering respectievelijk aan de EG-verklaring van overeenstemming voor machines/veiligheids-componenten of “verklaring van fabrikant”; de leverancier zal de verklaring van CE-conformiteit leveren.
3.2. Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-, milieu- of andere voorschriften en documenten die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij CirTec onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. CirTec zal de leverancier dan nader inlichten over deze voorschriften en documenten.
3.3. De leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door bijvoorbeeld emissies naar lucht, water of bodem dienen uitdrukkelijk tevoren te worden aangemeld.
3.4. De leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

4. Intellectuele eigendomsrechten, licenties.
4.1. Indien op de leverantie of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt CirTec daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de leverantie door de leverancier, zijn personeel of derden die de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, komen bij CirTec te rusten. Op eerste vordering van CirTec is de leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het verwerven en zekerstellen van deze rechten.
4.2. De leverancier garandeert dat de leverantie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De leverancier vrijwaart CirTec voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal CirTec alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

5. Verpakking en verzending.
5.1. De leverancier zal te leveren zaken zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk verpakken en zodanig dat de zending handelbaar is tijdens vervoer en lossen.
5.2. De leverancier zal er voor zorgen dat de leverantie in goede staat de plaats van bestemming bereikt. Pallet zendingen geschieden op pallets van euroformaat, zogenaamde europallets. Om hergebruik van verpakking te stimuleren, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van neutrale verpakkingen zonder opdruk. Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling.
5.3. Speciale verpakkingen die retour moeten naar de leverancier dienen als zodanig gemerkt te zijn. De verpakking, het transport, de opslag en de verwerking van de leverantie dienen te voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Indien er van een leverantie of de verpakking veiligheids-informatiebladen bestaan, dient de leverancier deze bladen altijd direct (mee) te leveren. De leverancier zal de zending merken met het CirTec bestel- referentienummer en het aantal colli, alsmede met correcte NAW gegevens van het afleveradres. De buitenkant van de colli zal voorzien zijn van een paklijst met daarin vermeld de inhoud van de zending. Een leverantie die niet aan deze eisen voldoet, mag door CirTec worden geweigerd.

6. Levering.
6.1. De leverantie geschiedt ‘Delivery Duty Paid’ (franco), volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van de bestelling of opdracht, onverminderd hetgeen is bepaald in deze voorwaarden.
6.2. Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van CirTec niet toegestaan. De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden voor de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen leverings-datum, -data of -termijn kan worden verwacht, dient de leverancier CirTec onverwijld hiervan in kennis te stellen.
6.3. Indien de leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is CirTec bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de leverancier een boete op te leggen van 1{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c} van de prijs van de leverantie per kalenderweek of een deel van een kalenderweek overschrijding, tot maximaal 10{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c}, welke op de datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat CirTec recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

7. Keuringen.
7.1. CirTec heeft het recht om de leverantie vóór het moment van aflevering bij de leverancier te laten keuren of auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen. De leverancier kan aan de resultaten van een keuring vooraf geen rechten ontlenen.
7.2. CirTec heeft het recht de leverantie bij aflevering op de overeengekomen plaats te keuren voorafgaand aan acceptatie. Indien afkeuring plaatsvindt, stelt CirTec de leverancier hiervan in kennis en kan CirTec naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of annulering van de overeenkomst. Een en ander laat het recht van CirTec op schadevergoeding onverlet.
7.3. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de leverancier, behalve de kosten van de door CirTec aangewezen keuringsfunctionarissen.

8. Overgang van eigendom en risico.
8.1. De leverantie is voor risico van de leverancier tot deze op de overeengekomen plaats van aflevering is aangekomen en door CirTec schriftelijk is geaccepteerd door een daartoe bevoegde persoon onder vermelding van diens naam. De eigendom van de leverantie gaat op het moment van aflevering over op CirTec. Modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers, tekeningen en dergelijke die de leverancier ten behoeve van de leverantie aanschaft of vervaardigt, worden op het moment dat deze artikelen bij de leverancier worden aangeleverd of door hem zijn vervaardigd, geacht door CirTec aan de leverancier ter beschikking te zijn gesteld. Indien CirTec ten behoeve van de leverantie zaken aan de leverancier ter beschikking stelt of geacht wordt te hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van CirTec en is de leverancier verplicht om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van CirTec onder zich te houden en CirTec desgevraagd een eigendoms-verklaring hiervoor ter hand te stellen. Zaken ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, worden eigendom van CirTec op het moment van hun ontstaan. De leverancier wordt geacht de zaken gevormd te hebben voor CirTec en zal deze nieuwe zaken als eigendom van CirTec houden en aan CirTec desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen.

9. Prijs, facturering en betaling.
9.1. De overeengekomen prijs is vast in euro, exclusief omzetbelasting.
9.2. Facturen dienen, voorzien van alle op de opdracht aangeduide referentienummers, conform de bestelling of order en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummer(s) te worden ingediend. Zolang deze gegevens ontbreken, heeft CirTec het recht de betalingsverplichting op te schorten.
9.3. Duplicaten van een factuur dienen als zodanig te worden gekenmerkt.
9.4. CirTec zal binnen 42 dagen na acceptatie van de leverantie en na correcte facturering betalen.
9.5. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de uitvoering van de opdracht terug te komen. CirTec is bevoegd middels een verrekenings-verklaring haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden aan de leverancier.
9.6. CirTec kan voor rekening van de leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt.
9.7. De leverancier van een project zal een zodanige administratie voeren dat de werkelijke loonkosten kunnen worden vastgesteld. Deze loonkosten zullen op de factuur worden gespecificeerd.
9.8. CirTec heeft de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een gedeelte van de prijs te betalen, hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de betrokken Bedrijfsvereniging en Belastingdienst. Dit gedeelte zal het bedrag betreffen waarvoor CirTec naar haar inschatting op grond van de “Wet Keten-aansprakelijkheid” of andere regelgeving hoofdelijk aansprakelijk is.
9.9. De leverancier zal CirTec vrijwaren tegen iedere aanspraak van de Bedrijfsvereniging of de Belastingdienst terzake.

10. Wijzigingen; meer- en minderwerk.
10.1. CirTec is gerechtigd de omvang van de leverantie te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert.
10.2. Indien de leverancier meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij CirTec onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door de leverancier te verrichten werkzaamheden.
10.3. Meerwerk zal door de leverancier niet eerder dan na schriftelijke opdracht van CirTec worden uitgevoerd.
10.4. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de leverancier bij het sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de leverancier.

11. Aansprakelijkheid.
11.1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die CirTec lijdt als gevolg van aan de leverancier toerekenbare niet, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet contractuele verplichting.
11.2. De leverancier zal de CirTec vrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot een bedrag van EUR 2,5 mln. dan wel, indien dit bedrag hoger is, de contractprijs per schadeveroorzakend voorval, behoudens in geval van personenschade dan wel schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld. De leverancier zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of overeenkomst jegens CirTec voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden.
11.3. De leverancier zal op verzoek van CirTec onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen. De leverancier cedeert hierbij aan CirTec bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de leverancier jegens CirTec aansprakelijk is.

12. Ontbinding.
12.1. Onverminderd de aan CirTec verder toekomende rechten, is CirTec gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
– de leverancier in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
– de leverancier in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
– afkeuring plaatsvindt na keuring of herkeuring.
In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij de leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de leverancier en dienen door hem te worden afgehaald.
12.2. De leverancier zal hetgeen reeds door CirTec is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst onmiddellijk restitueren.

13. Garantie.
13.1. Indien de leverantie binnen de garantieperiode niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden, zal de leverancier voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van CirTec de leverantie binnen twee weken vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder aan CirTec volgens de wet toekomende rechten.
13.2. Blijft leverancier in gebreke om aan zijn garantie-verplichtingen te voldoen, dan heeft CirTec het recht om, voor rekening van de leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden.
13.3. CirTec zal de leverancier van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen.
13.4. Indien partijen geen garantieperiode zijn overeengekomen, is de garantieperiode 24 maanden na de datum van aflevering c.q. oplevering. Voor zaken die zijn bestemd om te worden verwerkt in installaties of systemen vangt de garantieperiode pas aan op het moment van op- of aflevering van die installaties of systemen, met dien verstande dat de garantieperiode eindigt uiterlijk 30 maanden na de datum van aflevering van de zaken.
13.5. De garantieperiode zal worden verlengd met de periode waarin de leverantie niet heeft voldaan aan artikel 3 van deze voorwaarden. Voor vervangen, herstelde of heruitgevoerde delen van een leverantie geldt opnieuw een garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke.

14. Geheimhouding en informatieplicht.
14.1. De leverancier zal CirTec alle informatie verstrekken betreffende de leverantie die voor CirTec van belang kan zijn.
14.2. De leverancier zal noch aan niet bij de leverantie betrokken eigen medewerkers, noch aan derden vertrouwelijke informatie verstrekken betreffende de leverantie, tenzij CirTec hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
14.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CirTec is het de leverancier niet toegestaan de naam CirTec in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen, uitbesteding;
15.1. De leverancier zal de leverantie of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CirTec .
15.2. Indien de leverancier, met schriftelijke toestemming van CirTec , (delen van) het de leverantie uitbesteedt, dan wel voor uitvoering van (delen van) het werk personeel inleent, dan gelden voor de leverancier de verplichtingen uit lid 15.3. De partij aan wie werk wordt uitbesteed of van wie personeel wordt ingeleend wordt hierna aangeduid als ‘ingeschakelde derde(n)’.
15.3. De leverancier dient:
a) in de situatie dat de ingeschakelde derde geen werknemer(s) in dienst heeft, CirTec een kopie van de goedgekeurde overeenkomst vrijwaring geen loonheffing van leverancier versus ingeschakelde derde van de Belastingdienst te overhandigen uit hoofde van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie;
b) CirTec een staat te overhandigen van alle voor het werk in te zetten werknemers van ingeschakelde derde(n) alsmede van deze werknemers eenmalig (alvorens deze aanvangen met hun werkzaamheden) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en desgevraagd loonstaten;
c) CirTec een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van ingeschakelde derde(n) naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservice-nummer, geboortedatum en aantal gewerkte uren per datum vermeldt;
d) alle verplichtingen jegens de door leverancier te werk gestelde werknemers van ingeschakelde derde(n) strikt na te komen;
e) met ingeschakelde derde(n) schriftelijk overeen te komen dat alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van diens werknemers tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het opgedragen werk, stipt worden voldaan;
f) indien de ingeschakelde derde werknemers heeft periodiek automatisch een verklaring van goed betalingsgedrag van ingeschakelde derde(n) te overleggen betreffende de loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen;

16. Toepasselijk recht, geschillen.
16.1. Overeenkomsten tussen CirTec en de leverancier worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).
16.2. Alle geschillen tussen CirTec en de leverancier zullen uitsluitend worden beslecht door Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is nabij de vestigingsplaats van CirTec.
16.3. CirTec is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

17. Download

Download de algemene inkoopvoorwaarden als PDF document: Algemene Inkoopvoorwaarden CirTec