Disclaimer

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS. CirTec B.V. EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Noch CirTec B.V., noch haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de website aan uw vereisten voldoet;(ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.
De website is een openbare website, daardoor geniet uw Gebruikers Inhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid.

CirTec B.V. en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “ hosting services” en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door CirTec B.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in e-mailberichten (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. CirTec B.V. – KvK Noordwest-holland nummer 50135597 – is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.