Kick-off WOW Project: Rioolwater is waardevol

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor biobased producten. In Noordwest-Europa wordt dit potentieel echter nog nauwelijks benut hetgeen resulteert in verlies van waardevolle materialen, verhoogde CO2-emissies en een verhoogd gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het Interreg Noordwest-project “Wider business Opportunities for raw materials from Waste water ” (WOW!) beoogd de overgang naar een meer circulaire aanpak te stimuleren maken door vraag en aanbod van cellulose, lipiden en PHA-biokunststoffen uit rioolwater af te stemmen op. CirTec is er trots op deel uit te maken van dit project.

Op 23 en 24 mei kwam het WOW! consortium samen voor de kick-off van het project. Partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland discussieerde over de inhoud en de uitwerking van het project.

Waardevolle grondstoffen uit rioolwater
Er zijn marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar hiervoor dienen waterschappen en de industrie hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit vraagt om een transitie: rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten overschakelen van de behandeling van afvalwater naar de productie van grondstoffen en anderzijds moeten marktpartijen rioolwater als een waardevolle bron beschouwen en niet langer als ‘vies onveilig water’. Tenslotte moeten beleid en regelgeving beter aansluiten bij deze nieuwe circulaire werkelijkheid. Om deze kansen te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor drie verschillende grondstoffen uit afvalwater: cellulose, PHA-biokunststoffen en lipiden.

De volgende activiteiten zullen deel uitmaken van het project:

 • Identificatie van waardeketens met een hoge potentiële waarde voor grondstoffen uit rioolwater.
 • Ontwikkeling van een model als hulpmiddel bij beslissingen in het kader van de overgang naar een circulaire aanpak van afvalwater.
 • realisatie en bedrijfsvoering van drie WOW! pilots om innovatieve terugwin- upcyclingtechnieken te implementeren en te optimaliseren.
 • Productie van bioproducten gemaakt van rioolwater, zoals biokunststoffen, biobrandstoffen en bio-char.
 • Het opstellen van nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap.

De focus voor CirTec binnen dit project is tweezijdig. Samen met waterschap Vallei en Veluwe en Pulsed Heat zullen we ons concentreren op het winnen van cellulose uit rioolwater en het opwaarderen van de cellulose naar een geactiveerde biochar, olie en vetzuren. Daarnaast zal CirTec een belangrijke rol spelen in de juridische en beleidsperspectieven, en werken aan de acceptatie van materialen die zijn teruggewonnen uit rioolwater.

WOW! wordt ondersteund door het Interreg North-West Europe-programma, www.nweurope.eu

Het consortium bestaat uit:

 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft
 • Technische Universität Kaiserlautern
 • Université du Luxembourg
 • VLARIO
 • Natureplast
 • Avans Hogeschool
 • REMONDIS Aqua Industrie
 • VITO
 • Pulsed Heat
 • CirTec
 • Severn Trent Water

Wat is Interreg NWE?
Een programma voor Europese territoriale samenwerking met de ambitie om van het Noordwest-Europese gebied een belangrijke economische speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Provincie Noord-Holland