Algemene voorwaarden

1.  Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van ieder door CirTec B.V. uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen CirTec B.V. en haar wederpartij is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Offerte

Een door CirTec B.V. uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3. Algemene taakopvatting en geheimhouding

a. CirTec B.V. en haar wederpartij zijn ten opzichte van elkaar gebonden aan algemeen geldende regels en normen van eer en goede naam en zullen zich jegens elkaar onthouden van handelingen die het vertrouwen schaden.

b. CirTec B.V. stelt geen vertrouwelijke gegevens die voortvloeien uit de overeenkomst op enigerlei wijze aan derden ter beschikking, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, andersluidend rechtelijk bevel of voor gebruik voor vergelijkings, statistische en wetenschappelijke doeleinden, waarbij CirTec B.V. zich bij deze laatste drie verplicht de identiteit van de wederpartij niet bekend te maken.

4. Uitbesteding

CirTec B.V. is bevoegd haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, waarvan zij de wederpartij in kennis zal stellen.

5. Prijsbepaling

De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of is anderszins schriftelijk overeengekomen. Zijn over de prijs geen afspraken gemaakt dan zijn de door CirTec B.V. gehanteerde prijzen en normen van toepassing. Op verzoek informeert CirTec B.V. de wederpartij omtrent deze prijzen en normen. Prijsverhogingen tot twee maanden na het sluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend. Alle prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting.

6. Betaling

CirTec B.V. dient haar declaraties in principe maandelijks in, tenzij anders is overeengekomen. Het staat CirTec B.V. vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan CirTec B.V. een rente verschuldigd ter grootte van 2{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c} boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot)declaratie. Indien CirTec B.V., al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten vermeerderd met de omzetbelasting verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd, hoe ook genaamd, die CirTec B.V. moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

7. Tussentijdse opschorting en beëindiging van de overeenkomst

CirTec B.V. en de wederpartij hebben het recht éénzijdig de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te beëindigen door een gemotiveerde aanzegging bij aangetekende brief of exploot. De wederpartij is in dat geval per de datum van opschorting of beëindiging een zodanig gedeelte van de prijs verschuldigd als met de stand van werken overeenkomt. CirTec B.V. is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Indien de wederpartij gebruik maakt van haar rechten uit dit artikel dan is de wederpartij per de datum van opschorting of beëindiging tevens verschuldigd de gemaakte en nog te maken kosten alsmede de volledige schadevergoeding die verband houden met de werkzaamheden.

8. Eigendomsrechten

De wederpartij verkrijgt eigendom van de door CirTec B.V. krachtens de overeenkomst afgegeven zaken, echter met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van CirTec B.V. en onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij jegens CirTec B.V. aan zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan.

9. Aansprakelijkheid CirTec B.V.

a. Met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder gesteld, is CirTec B.V. een ondergeschikte van haar en een niet ondergeschikte die in opdracht van CirTec B.V. werkzaamheden verricht, tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove schuld c.q. opzet van CirTec B.V., de ondergeschikte van haar en een niet ondergeschikte die in opdracht van CirTec B.V. werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 15{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c} van de prijs die CirTec B.V. toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien verstande dat voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan drie maanden, de aansprakelijkheid is beperkt tot 15{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c} van dat gedeelte van het bedrag dat verschuldigd is voor de werkzaamheden gedurende de laatste drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

b. Indien de overeenkomst zowel het maken van een ontwerp als de uitvoering daarvan omvat, zal onder de prijs als hierboven bedoeld, ten aanzien van schade ten gevolge van ontwerpfouten, worden verstaan maximaal dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het maken van het ontwerp. Ten aanzien van schade ten gevolge van uitvoeringsfouten wordt verstaan maximaal dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de uitvoering.

c. Iedere aansprakelijkheid van CirTec B.V. vervalt na verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop CirTec B.V. haar werkzaamheden heeft voltooid. Indien, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van CirTec B.V., wijzigingen in een ontwerp of installatie worden aangebracht of indien een installatie buiten het bijopdracht overeengekomen operationeel window wordt bedreven, vervalt iedere aansprakelijkheid

10. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing

11. Download

Download de algemene voorwaarden als PDF document: Algemene Voorwaarden CirTec