Privacyverklaring

Persoonsgegevens
CirTec gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. CirTec handelt volgens de wet van de algemene verordening gegevensbescherming, die gaat over de informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers. De rechten die in de AVG vermeld staan, gelden voor ieder contact van CirTec.

Privacy principes
CirTec zal transparant en voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen alleen doelmatig gebruikt worden. CirTec zal daarom ook te allen tijde haar best doen om uw rechten te waarborgen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan als nodig wordt beschouwd. Als gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd of gearchiveerd.

Gegevensbeveiliging
Bij CirTec worden persoonsgegevens met de moderne techniek beschermd. Ook wordt binnen de organisatie voorzichtig met uw gegevens omgegaan. CirTec deelt alleen met uw expliciete toestemming uw gegevens met derden.

Uw rechten
In de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan uw privacyrechten opgenomen:
•   U heeft recht op informatie (art. 13, 14 AVG);
•   U heeft recht op inzage (art. 15 AVG);
•   U heeft recht op rectificatie (art. 16 AVG);
•   U heeft recht op vergetelheid (art. 17 AVG);
•   U heeft recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG);
•   U heeft recht op bezwaar (art. 21 AVG);
•   U heeft recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG).

Functionaris voor Gegevensbescherming
Als u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met ons via:

CirTec BV
Nijverheidsweg 10
1442 LD Purmerend
Telefoon: +31 (0)299-79 20 80
E-mail: info@cirtec.nl

Download de privacyerklaring als PDF document: Privacyverklaring